Aviso Legal

INFORMACIÓN XERAL

Este web é propiedade de ANTELA con domicilio social na rúa de Vila Real, 15 Baixo -O Couto- 32002 Ourense, con NIF 44488120W. Teléfono 988 609 157 e correo electrónico info@antelasaude.com.

As disposicións contidas neste sitio web configúranse como as normas reguladoras do portal que ANTELA pon á disposición dos usuarios da internet.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Todos os datos facilitados a través de formularios electrónicos e/ou mediante correo electrónico serán tratados con estrita confidencialidade de acordo coa lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e informámolo de que ten vostede dereito de acceso ao ficheiro, rectificación e cancelación e oposición dos seus datos, podendo exercitar tales dereitos enviando por escrito unha solicitude ao seguinte enderezo: Rúa de Vila Real, 15 Baixo. 32002 Ourense.

Os datos solicitados son os estritamente necesarios para a correcta identificación do remitente que nos permita realizar tarefas básicas da nosa xestión interna. ANTELA insiste no seu compromiso do uso responsable e confidencial dos datos, garantindo que estes datos se tratarán de acordo coas esixencias legais, e que tan só serán utilizados por ANTELA co propósito indicado.

 

Consentimento do remitente

Mediante o envío de formularios existentes neste web ou mediante o envío dunha mensaxe de correo electrónico, o remitente consente o tratamento automatizado dos datos incluídos neste. En calquera caso, os datos facilitados non serán obxecto de cesión a terceiros.

 

DEREITO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Cumprindo o disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, vostede poderá dirixirse a ANTELA como Responsable do Tratamento para poder exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición a respecto dos datos incorporados nos ficheiros da súa responsabilidade.